ANUNT LICITATIE INCHIRIERE PASUNE

COMUNA DRAGOMIREȘTI, județul Neamț, organizează licitație publică cu strigare în vederea închirierii suprafeței de 44,58 ha pajiște comunală aparținând domeniului public al comunei Dragomirești

 1. Informaţii generale privind locatorul: COMUNA DRAGOMIREȘTI, cod fiscal 2613001, strada Dornei nr. 4,  localitatea Dragomirești, județul Neamț, tel/fax 0233292616, e-mail: primaria@dragomiresti.ro, persoană de contact Ioniță Ion.
 2. Informaţii generale privind obiectul închirierii:

Se închiriază terenuri, în suprafața totală de 44,58 ha, pajiște comunală, aparținând domeniului public al Comunei Dragomirești:

 1. Teren situat în extravilanul comunei Dagomirești, având suprafața de 8,01 ha, număr C.F. 52062, număr cadastral 52062;
 2. Teren situat în extravilanul comunei Dagomirești, având suprafața de 3,50 ha, număr C.F. 52067, număr cadastral 52067;
 3. Teren situat în extravilanul comunei Dagomirești, având suprafața de 33,07 ha, număr C.F. 52058, număr cadastral 52058.

Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local Dragomirești nr. 35 din data de 23.05.2022.

 • Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
  • Modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Comunei Drgomirești pe format de hârtie sau se poate obține în format electronic de pe site-ul primăriei www.dragomiresti.ro.
  • Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Secretar general, comuna Dragomirești, strada Dornei nr. 4,  județul Neamț.
  • Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 50 lei pentru documentația în format de hârtie, se poate achita cu numerar la casieria Comunei Dragomirești, respectiv gratuit în format electronic.
  • Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 29 septembrie 2022, ora 12.00.
 • Informaţii privind ofertele:
  • Data limită de depunere a ofertelor: 7 octombrie 2022, ora 09:30.
  • Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Dragomirești, strada Dornei nr. 4, județul Neamț.
  • Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.
 • Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 7 octombrie 2022, ora 10:00, la sediul Comunei Dragomirești.
 • Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Neamț, Bulevardul Republicii nr. 16, municipiul Piatra-Neamț, județul Neamț, tel. 0233212294, fax 0233235655, e-mail: tr-neamt-scomerciala@just.ro.
 • Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 15.09.2022

Share This:

Bookmark the permalink.