Anunt privind organizarea Concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, grad superior (agent agricol) din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dragomirești, județul Neamț

Data publicării concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, grad superior (contabil) din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dragomirești, județul Neamț este 1.10.2021, acesta se va publica pe portalul ANFP, pe site-ul și la avizierul primăriei.

Termenul de depunere a dosarelor: 20 de zile de la data publicării concursului la sediul Primăriei Dragomirești, respectiv în perioada 1 – 20 octombrie 2021.

Data concursului: 1.11.2021 ora 10:00 la sediul Primăriei comunei Dragomirești.

Concursul are trei probe: selecție dosare, probă scrisă, interviu.

     CONDIȚII DE PARTICIPARE:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor agricole (agricultură, horticultură, zootehnie)/medicină veterinară.

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 7 ani;

     BIBLIOGRAFIE CONCURS

1. Constituţia României, republicată;

2. Titlurile I și II ale Părții a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Ordonanta Guvernului nr. 28/2008 – privind registrul agricol, cu modificările si completările ulterioare;
6. Ordinul comun al Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale nr. 25/2020 Ministerului Lucrărilor Puplice Dezvoltării si Administratiei nr. 1382/2020 Ministerului Afacerilor Interne nr.37/2020 si al Ministerului Finantelor Publice nr. 1642/2020 , pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020 – 2024;
7. Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificarile şi completarile ulterioare;
8. Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România cu modificarile şi completarile ulterioare;

9. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare;

10. Hotărârea Guvernului nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024.

TEMATICĂ CONCURS

– Constituția României,

– Statutul funcționarilor publici,

– Prevenirea şi sancţionarea discriminării, reglementări privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamantale ale omului, prevenirea și combaterea incitării la ură și discriminare,

– Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,

– Gestionarea registrelor agricole,

– Legile propriertății,

– Accesul la informațiile de interes public.

ATRIBUȚIILE POSTULUI:

 • Tine evidenta registrului agricol si raspunde de exctitatea datelor inscrise;
 • Transcrie si completeaza in conditiile OG 28/2008 si ale Ordinul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale nr. 25/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020 – 2024, noile registre agricole, gestionate atat pe format de hartie cat si in format electronic a pozitiilor din registrele vechi agricole, reprezentand gospodariile populatiei detinatoare de terenuri agricole si animale;
 • deschiderea de noi poziţii în registrul agricol la solicitarea proprietarilor de terenuri sau deţinători de animale;
 • operarea modificărilor in Registrul Agricol ca urmare a vânzărilor-cumpărărilor, moştenirii, donaţii, schimbări ale categoriilor de folosinţă a terenurilor;
 • tine evidenţa gospodăriilor populaţiei deţinătoare de terenuri agricole şi animale;
 • înscrierea titurilor de proprietate ca urmare a reconstituirii dreptului de proprietate in conformitate cu Legile Fondului Funciar si Legii 10/2001;
 • întocmeşte şi eliberează adeverinţe de proprietate cu situaţia existentă în registrul agricol,
 • Acorda sprijin persoanelor declarante in completarea declaratiilor cu datele necesare inscrierii in registrul agricol;
 • Inscrie datele in registrul agricol;
 • Raporteaza datele din registrul agricol si intocmeste situatiile statistice;
 • Raspunde la cererile, sesizarile si reclamatiile cetatenilor, institutiilor si societatilor comerciale repartizate de conducerea primariei, comunicand in termen modul de rezolvare;
 • Actualizeaza registrul agricol pe baza actelor de proprietate depuse;
 • Indeplineste celelalte atributii prevazute de Ordinul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale nr. 25/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020 – 2024
 • Intocmeste referatul privind taxele de pasunat precum si modalitatile de incasare a acestora;
 • Participa la activitatea comisiilor de aplicare a legilor proprietatii;
 • Pune la dispozitie datele din registrul agricol privind cererile de intrare in CAP si din evidentele acestuia;
 • Participa ca reprezentant al administratiei publice locale la expertizele din domeniul său de activitate dispuse de catre instante in dosarele ce se afla pe rolul acestora;
 • Participa si urmareste punerea in posesie a terenurilor catre fostii proprietari sau mostenitorii acestora;
 • Colaboreaza la intocmirea documentatiilor pentru administrarea suprafetelor de pasune ale Comunei Dragomirești;
 • Intocmeste contracte de pasunat;
 • Elibereaza certificate si adeverinte pe baza datelor din registrul agricol in vederea stabilirii ajutorului de soamj, a ajutorului social, pentru intocmirea dosarelor pentru acordarea burselor scolare și pentru stabilirea reședinței/domiciliului pe raza comunei Dragomirești;
 • Elibereaza adeverintele pentru stabilirea vechimii in munca pe baza datelor rezultate din arhiva fostului CAP;
 • Înregistrează și ține evidenta contractelor de arendare a terenurilor incheiate in baza Legii nr. 287/ 2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare – Cartea a V-a, Titlul IX, Capitolul V, Secțiunea a 3-a;
 • In baza inregistrarilor din registrul agricol elibereaza bilete de adeverire a proprietaii animalelor;
 • Verifica in teren cererile persoanelor privind eliberarea certificatelor de producator agricol;
 • Asigura administrarea si intretinerea patrimoniului pastoral, proprietatea comunei;
 • Asigura sprijin de specialitate producatorilor agricoli;
 • Suplineste pe timpul concediului de odihna sau in situatii neprevazute consilierul cadastru;
 • Participa la lucrarile privind recensamantul agricol si al populatiei;
 • Întocmește și conduce evidenţa societăților și asociaţiilor agricole (SC, II, IF, PF, PFA, etc),
 • Arhivarea documentelor proprii și predarea acestora către arhiva instituției;
 • Indeplinirea oricaror alte sarcini, care nu sunt cuprinse în fişa postului, în funcţie de solicitările conducerii primăriei sau ale şefului sau direct, participând şi la rezolvarea unor cereri venite de la alte compartimente din cadrul instituţiei privind sesizări, verificări, reclamaţii, proiecte;
 • Înregistrarea şi eliberarea adeverinţelor pentru persoanele îndreptăţite privind acordarea de sprijin financiar (APIA, subvenţionare motorină pentru lucrări agricole, etc);
 • Colaborarea cu alte compartimente din cadrul instituţiei, care au drept obiect de activitate suprafeţe de terenuri, aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice, sau în proprietatea publică sau privată a Statului Român sau unităţii administrativ-teritoriale;
 • Face parte din Unitatea locală de sprijin din cadrul Centrului local de combatere a epizotiilor la animale, pe teritoriul comunei;
 • Verificări, periodice sau ori de câte ori este necesar, în teren a veridicitătii datelor declarate în registru agricol;
 • Este membru in cadrul comisiei de fond funciar, participa la sedintele comisiei de fond funciar și asigura secretariatul comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenului ;
 • Executa orice lucrari repartizate de catre sefii ierarhici superiori in cadrul atributiilor de serviciu;
 • Duce la indeplinire hotararile consiliului local si dispozitiile primarului;
 • Soluționează, redactează și comunică la termen răspunsul la cererile/petițiile ce au ca obiect activitatea proprie; Întocmește și comunică răspunsuri la corespondența curentă referitoare la activitatea proprie; Îndosariază și arhivează aceste documente și le predă anual la arhiva instituției;
 • Asigură respectarea normelor de protecţie a muncii şi PSI;
 • Asigură respectarea normelor legale privind secretul de serviciu şi confidenţialitatea în legatură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă precum și a legislației cu privire la protecția datelor cu caracter personal;
 • Îndeplineşte orice alte sarcini și atribuții transmise de conducerea instituţiei precum și orice alte atribuții specifice activității de agent agricol reglementate de legislația în vigoare.

            CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS:

Dosarul de concurs va cuprinde documentele prevăzute la art. 49 din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

    a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;

    b) curriculum vitae, modelul comun european;

    c) copia actului de identitate;

    d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

    e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor <LLNK 12020     1 12 263     59>art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

    f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

    g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

    h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;

    i) cazierul judiciar;

    j) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

     Copiile de pe actele depuse la dosar se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secreatarul comisiei de concurs, cu excepția copiei actului de identitate.

     Informații suplimentare privind depunerea dosarelor se pot obține de la Primăria comunei Dragomirești, telefon 0233.292.616.

Primar,

Ion IONIȚĂ

Share This:

Bookmark the permalink.